Privacybeleid PeLe Trading

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen
afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de
gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te
legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de
machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruiken. 

 

Pele Trading geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en het verbeteren ervan. Tevens gaan wij zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Ons privacybeleid is van toepassing op het gebruik van alle webwinkels die gelieerd zijn aan PeLe Trading en de daarop ontsloten dienstverlening.

In dit privacybeleid beschrijven wij welke gegevens over u worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie deze gegevens eventueel worden gedeeld.

Ook leggen wij uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u verstrekte gegevens aan ons.

De ingangsdatum van dit privacybeleid is 27-05-2018. Na publicatie deze datum vervallen alle voorgaande versies.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon privacyzaken welke u onderaan dit beleid kunt vinden.

 

Gegevensverwerking

Hieronder kunt u zien op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware

Onze webwinkels zijn ontwikkeld met software van webshopplatforms. De gegevens die u, ten behoeve van onze dienstverlening,  aan ons beschikbaar stelt worden met deze partijen gedeeld. De platforms hebben toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Op basis van de overeenkomst, die wij met hun hebben gesloten, zijn zij verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Dit bestaat uit toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. De platforms maken gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot gebruik van software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

 

Webhosting

Onze webwinkels nemen webhosting en e-mail adressen af van MijnDomein. Deze partij verwerkt namens ons uw persoonsgegevens maar gebruikt deze niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Let wel, dit zijn geen persoonsgegevens. MijnDomein heeft passende en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Op grond van de overeenkomst is MijnDomein verplicht tot geheimhouding.

 

Nieuwsbrieven

Onze webwinkels maken gebruik van Laposta, een partij die het verzenden van nieuwsbrieven afhandelt. Laposta zal uw naam en e-mailadres nooit gebruiken voor eigen doeleinden.

Bij elke nieuwsbriefmail, verzonden via Laposta,  kunt u onderaan zich afmelden door op de link ‘unsubscribe’ te klikken. Hierna zult u geen nieuwsbriefmails meer ontvangen.

Laposta maakt gebruik van cookies en andere technologieën die inzicht geven of de mails worden gelezen cq geopend. Laposta behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verbeteren van de dienstverlening.

 

Betaalprovider

Voor het afhandelen van betalingen in een van onze webwinkels maken wij gebruik van Mollie. Deze partij verwerkt uw naam, adres, woonplaatsgegevens en betaalgegevens zoals uw bankrekeningnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen. Mollie behoud zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening te verbeteren.

In het geval van een aanvraag tot uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) deelt Mollie uw persoonsgegevens met kredietbeoordelaars in het kader van uw financiële positie.

 

Verzending

Voor de verzending maken wij gebruik van externe leveranciers.  Het is noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens delen met de externe leveranciers. Deze leveranciers delen de gegevens met hun vervoerders. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het correct afleveren van de goederen.

 

Boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van E-boekhouden. Wij delen, met deze partij,  uw naam, adres, woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het administreren ten behoeve van de boekhouding. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-boekhouden is verplicht tot geheimhouding en zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

 

Externe verkoopkanalen

Om onze webwinkels een groot bereik te geven verkopen wij (een deel van) onze artikelen via externe verkoopkanalen. Bij sommige verkoopkanalen worden uw bestel- en persoonsgegevens gedeeld. De externe verkoopkanalen gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en hebben passende en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens tegen verlies en/of ongeoorloofd gebruik te beschermen.

 

Telefoon/WhatsApp

Wij vragen uw (mobiel) telefoonnummer om u op de hoogte te houden van uw bestelling. Dit bestaat o.a uit het geven van een track en tracé code en eventueel wijzigingen van de bestelling. Deze meldingen kunnen gaan via SMS of WhatsApp. Wij gaan hiermee zorgvuldig om en verstrekken deze gegevens niet met derden.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Uw gegevens gebruiken wij niet voor (gerichte) marketing, uitgezonderd nieuwsbriefmails waar u zich voor heeft aangemeld. Wij delen uw gegevens niet met derden, behalve om aan onze boekhoudkundige en administratieve verplichtingen te voldoen. Alle externe partijen, waar mee wij uw gegevens delen, zijn tot geheimhouding verplicht op grond van overeenkomst of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze webwinkels worden verwerkt met het doel onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zij geen persoonsgegevens.

 

Medewerking fiscaal en/of strafrechterlijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan PeLe Trading op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in het kader van fiscaal en/of strafrechterlijk onderzoek van overheidswege.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons is. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit opvatten als een vergeetverzoek.  Op grond van bepaalde administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw persoonsgegevens te bewaren.

 

Uw rechten

 

Om misbruik te voorkomen sturen wij afschriften en kopieën van uw gegevens naar u toe via het door u opgegeven e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.  U heeft ten allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzage- en rectificatierecht

U heeft ten allen tijde het recht om uw gegevens, die wij hebben verwerkt, in te zien of aan te passen. U doet dit door een verzoek in te dienen aan de contactpersoon privacyzaken vermeld onderaan deze verklaring. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als het verzoek wordt ingewilligd sturen wij u, naar het ons bekende e-mailadres, een kopie van alle bij ons bestaande gegevens en verwerkers met wie deze zijn gedeeld.

Bij rectificatie sturen wij, na inwilliging verzoek, een bevestiging van de aanpassing.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van PeLe Trading. Als u bezwaar maakt zullen wij de gegevensverwerking onmiddellijk stoppen in afwachting van de afhandeling van het bezwaar. Indien uw bezwaar gegrond is zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking stoppen.

 

Cookies

Google Analytics

Onze webwinkels maken gebruik van cookies van Google . Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de webwinkels gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze rapportage. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

 

Cookies van derde partij

In het geval dat softwareoplossingen van derden gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij hebben te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Als het dan nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, brengen wij u daarvan op de hoogte per e-mail.

 

Contactgegevens

PeLe Trading

Faleriolaan 239

2182 TM Hillegom

Mobiel: 06-14698751

 

Contactpersoon privacyzaken

P.L. van der Zwet